Zápis
ze zasedání obecního
zastupitelstva obce Ponědrážka
18.4.2012
Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení: 19.00 
Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena,
Pirasová Jana, Bašta Radek, Hlivka-Pirasová Jana, Martínek Václav
Omluveni:,
Ověřovatelé zápisu : Martínek Václav, Jindra Jan
Zapisovatel: J. Strouhová
Starosta
obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné
zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno  
7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Poté byl přečten návrh programu zasedání. Zastupitelstvo program
schválilo.  Hlasování:  7/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno
důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.      
Prodej pozemků
2.      
Výsledek těžby dřeva
3.      
Sečení obecních pozemků
4.      
Došlá pošta, různé
Usnesení č. 4:
1. Kupní
smlouva č. 2/2012 na prodej dotčených pozemků 255/8, 261/8 a 261/2 byla
podepsána.  Byl projednán návrh smlouvy
na pronájem části parcely 261/18 o výměře 1127 m2. Nájemné stanovilo OZ ve výši
2000,-- Kč za rok, nájemce se rozhodne do 16.5.2012, kdy se koná další zasedání
zastupitelstva obce. Záměr na prodej parcel č. 255/8 o výměře 486 m2, pč. 261/8
o výměře 303 m2, a pč. 261/2 o výměře 909 m2 a na pronájem části parcely pč.
261/18 o výměře 1127 byl zveřejněn na úřední desce i na www.ponedrazka.cz dne 28.3.2012 a sejmut 18.4.2012.
2. V lese
bylo vytěženo 551 m3 dřeva,  za faktury
za dřevo bylo zaplaceno 676 235,-- Kč, náklady na těžbu byly
140 000,-- 2 m3 borovice budou pořezány na pile Jakeš a prkna budou
použita na opravu dřevěných mol na Rašelině.
3. Sečení
obecních pozemků bude dále provádět firma Mizera jako v loňském roce.
4. Podle
vyjádření občanů obce by měl vzhled erbu obce vypadat podle návrhu č. 2, termín
pro vyjádření občanů byl prodloužen do 14.5.2012.
Objemný odpad bude svážen 26.5.2012.
Změna Rybářského řádu na chytání na Rašelinu
– časové omezení chytání (od 5. 00 do 22.00), záloha zvýšena na 1000,-- Kč
Konec zasedání: 20.00
Ověřovatelé zápisu: Jan Jindra
……………………………………..
Václav Martínek ……………………………………….
Zapsala: Jana Strouhová ……………………………………..
Starosta obce: MVDr. Jiří Vobr ……………………………..