Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka, konaného dne 15.2.2012

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: MVDr. Jiří Vobr, Jan Jindra, Ing. Helena Švarcová, Ing. Jana Hlivka Pirasová, Jana Pirasová,

                    Václav Martínek, Radek Bašta

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu: Ing. Helena Švarcová, Ing. Jana Hlivka Pirasová

Zapisovatel: Jana Pirasová

Program:

1.       Odstoupení  zastupitele - složení slibu nového zastupitele

2.       Inventarizace

3.       Žádosti o prodej pozemků

4.       Dotace – revitalizace stávajícího objektu čp. 42

5.       Pošta - různé

6.       Závěr

Starosta obce pan Jiří Vobr přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno                     6 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání.

1.       Dne 25.1. 2012 doručila paní Karla Dvořáková rezignaci na zastupitele OZ bez udání důvodu. Na její místo nastupuje náhradník Václav Martínek, kterému bylo doručeno osvědčení o zvolení a složil a podepsal slib zastupitele.

2.       Inventarizace majetku – OZ schválilo inventarizace majetku a závazků obce Ponědrážka k 31.12.2011. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Hlasování: 7/0/0

3.       Pan Daniel Dvořák žádal o odkoupení parcel (dle zápisu z minulého zasedání). Byl vyzván, aby se dostavil k upřesnění záměru použití parcel – telefonicky oznámil starostovi panu Jiřímu Vobrovi, že žádný konkrétní záměr se zakoupenými pozemky nemá. Zastupitelstvo projednalo uvedenou žádost s tím, že obec nemá záměr požadované pozemky prodat.

Pan Dvořák bude vyrozuměn o výsledku písemně.

Dalším žadatelem o koupi pozemků byl pan Ing. Benjamin Hlivka (dle zápisu z minulého zasedání). Pan Hlivka se dostavil na zasedání OZ, aby vysvětlil záměr použití požadovaných parcel – pan Hlivka uvedl, že má záměr koupit stávající budovu čp. 49 s přilehlými pozemky          a areál pozemků okolo této budovy rozšířit. Po podrobnějším projednání bylo dohodnuto, že pan Hlivka odstupuje od původní žádosti .

Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním záměru na prodej parcely  1237/2 v kú Ponědrážka o výměře 171 m2 LV 10002. Prodej bude uskutečněn za 50 Kč za 1m2 – ostatní plocha.

Hlasování: 6/0/1

4.       Starosta informoval zastupitele, že byla podána žádost o dotaci na revitalizaci čp. 42 a byla zaregistrována MMR.

5.       Starosta přednesl zastupitelům žádost o pronájem společenské místnosti v budově obecního úřadu na termín 7.- 8.4.2012. Žadatelkou je paní Šustová z Ponědraže. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem na dobu dvou dní za cenu schválenou ZO (500 Kč za 1 den), tedy za 1 000 Kč za předem schválených podmínek, týkajících se úklidu atd.

Hlasování: 7/0/0

6.       Závěr – 19.00 hodin

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zapsala: Jana Pirasová                                                                                MVDr. Jiří Vobr – starosta obce