Usnesení zastupitelstva obce Ponědrážka

č.  1/2012 ze dne 18.1.2012

 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací rekonstrukce bývalé školy na podporované byty.

 V rámci 1. etapy budou realizovány stavební objekty s označením SO 01 Stavební úpravy objektu bývalé školy s rozpočtovými náklady 3.893.343,- Kč + 545.068,- Kč (DPH 14%) a SO 04 Zpevněné plochy s rozpočtovými náklady 58.856,- Kč + 11.771,- Kč (DPH 20 %).  Celkové rozpočtové náklady na 1. Etapu jsou 3.952.199,- Kč bez DPH, tj. 4.509.038,- Kč včetně DPH. Realizací akce vzniknou 3 vstupní byty a 1 vstupní upravitelný byt.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předložením žádosti o dotaci na tuto akci v rámci programu Podpora bydlení v roce 2012 – „Podpora výstavby podporovaných bytů“, a to pod názvem B.j. „4 PB-VB Ponědrážka, č.p. 42“ a s dofinancováním akce ve výši 2.259.038,- Kč.

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Dvořáková Karla ………………………………………………….

 

                                        Bašta Radek ………………………………………………………….

 

Starosta obce: MVDr. Jiří Vobr ………………………………………………………………

 

Zapsala : J. Strouhová ……………………………………………………………………………