Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

18.1.2012

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení: 18.00

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla,

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu : Dvořáková Karla, Bašta Radek

Zapisovatel: J. Strouhová

 

 

            Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování 6/0/0

Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

 

1.      Prodloužení smlouvy – nájem vodovod

2.      Źádost o dotaci na byty

3.      Prodej pozemků

4.      Znak obce

5.      Měruše – Vrána

6.      Pošta různé – kácení dřeva, samovýroba dřeva

 

 

 

1.      Starosta seznámil zastupitele s dodatkem smlouvy o pronájmu vodovodu s ČEVAK

      Zastupitelstvo s dodatkem smlouvy souhlasí, hlasování: 7/7/0   

 

2.      Starosta seznámil zastupitele s rozpracovanou žádostí o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu podporovaných bytů. Žádost zpracovává společnost PPCentrum prostřednictvím Ing. Karáska.

 

3.      Zasedání OZ se zúčastnil p. Jiří Vrána, který žádal obecní úřad už v lednu 2011 o povolení přípojky el. vedení na pozemek 263/83  ze stávající trafostanice Vlkov Měruše. Obecní úřad Ponědrážka se vyjádřil již v lednu, následovně opět v říjnu 2011 zamítavě vzhledem k nesouladu záměru rekreačního pozemku s Územním plánem obce. Na tomto stanovisku zastupitelstvo obce trvá.

 

 

4.      Pro výběr vzhledu znaku obce budou osloveni všichni občané, obdrží do každého domu dostupné návrhy a budou mít možnost  v pevném termínu vyjádřit se k výběru znaku obce.

5.      Prodej pozemků – dle žádosti p. Milana Frída – pozemek pč. 2042 v k.ú. Ponědrážka bude prodán p. Milanu Frídovi za cenu 50,-- Kč za 1m2. Záměr na prodej tohoto pozemku byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

Žádost Ing. B. Hlivky na odkup 6 000 m2 pozemků, které se nacházejí v části obce, která je v ÚP vedena na sociální výstavbu – na příští schůzi zastupitelstva obce dne 15.2.20120v 18.15 hod. bude p. Hlivka pozván s tím, že předloží zastupitelstvu záměr na využití těchto parcel.

 

Žádost p. Dvořáka na odkup části pozemků, které se nacházejí ve stejné lokalitě- p. Dvořák bude taktéž pozván na příští schůzi zastupitelstva dne 15.2. 2011 v 18.45 hod.   se záměrem na využití těchto parcel.

 

6.      Źádost  SÚS na výjimečné kácení dřevin zasahujících do silnice – posláno jako oznámení.  Starosta navrhl změnu při samovýrobě dřeva, každý požadavek na samovýrobu bude přednesen nejdříve na obecním úřadě v úředních hodinách, kde bude veden přesný pořadník. Poté se starosta spojí s obecním hajným a společně určí samovýrobu.

 

 

Konec zasedání: 19:30

 

Ověřovatelé zápisu: Dvořáková Karla ………………………………

 

                                 Bašta Radek ……………………………………

 

Zapsala: Jana Strouhová …………………………………………….