Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

14.12.2011

 

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení: 18.00

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla,

Omluveni: Bašta Radek

Ověřovatelé zápisu : Ing. Švarcová, Ing. Hlivka-Pirasová

Zapisovatel: J. Strouhová

 

 

            Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování 6/0/0

Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

 

1.     Rozpočtová změna č. 4

2.     Rozpočet 2012

3.     Inventarizace majetku k 31.12.2011

4.     Finanční příspěvek na lesní hosp. plán

5.     Kalkulace ceny skládky Stráž nad Než. 2012

6.     Převod pozemků z Pozemkového fondu

7.     Dodatek ke smlouvě o dodávce v oblasti odpadového hospodářství

8.     Smlouva o dílo na znak obce

9.       Palivové dřevo

10.   Zpráva kontrolního a finančního výboru

11.   Diskuse, různé

 

 

Usnesení č. 12:

 

1.       Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 4 – dle přiložené přílohy, hlasování 6/0/0

2.       Návrh rozpočtu na rok 2012 byl vyvěšen po dobu minimálně 15 dní, Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet  - dle přiložené přílohy. Schválený rozpočet bude opět vyvěšen po dobu 15 dní. Návrh rozpočtu i schválený rozpočet budou vyvěšeny na web. Stránkách obce. Hlasování 6/0//

3.       Starosta obce nařídil inventarizaci majetku obce k 31.12.2011. Inventarizační komise byla sestavena  takto: předseda – Jindra Jan, členové : Dvořáková Karla, Ing. Švarcová Helena.

4.       Obec obdržela finanční příspěvek od KÚ na lesní hospodářský plán ve výši 30 546,-- Kč.

5.       Starosta seznámil zastupitele s kalkulací ceny skládky Stráž nad Nežárkou na rok 2012 .

6.       Agentura ochrany přírody požádala Pozemkový fond o převedení pozemku 1895/10 v k.ú. Ponědrážka do svého vlastnictví  a žádají stanovisko obce. Obecní zastupitelstvo s tímto postupem nesouhlasí, rozhodlo podat žádost na Pozemkový fond o převedení předmětného pozemku do vlastnictví obce.  Hlasování: 0/0/6.

7.       Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s dodatkem smlouvy o dodávce v oblasti odpadového hospodářství.

8.       Dnešní zasedání navštívil heraldik Ing. Daněk, seznámil zastupitele s postupem k získání obecního znaku a praporu, přinesl 4 návrhy , se kterými budou seznámeni občané obce prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce, aby měli možnost vyjádřit své stanovisko.

9.       Palivové dřevo – starosta navrhl vzhledem k rostoucím cenám palivového dřeva navýšit cenu palivového dřeva ze 40,-- Kč na 100,-- Kč při těžbě do 25 m3, nad 25 m3 bude cena stanovena na 300,-- Kč.  Pro občany bez trvalého bydliště bude limit stanoven do 10 m3.   Hlasování:   5/0/1 . Vytěžené dřevo změří hajný, starosta nebo místostarosta.

10.   Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisy kontrolního a finančního výboru.

11.   Starosta seznámil zastupitele s kalkulací vodného – cena zůstává stejná jako v loňském roce, 32,84 s DPH. Hlasování 6/0/0.

Rybáři s.r.o. předali obci Ponědrážka část vodovodního řádu, který byl dosud v jejich majetku.

Plánovaná výstavba podporovaných bytů  - stavební povolení vyřízeno, dotace na výstavbu podporovaných bytů z Mmr je vyhlášeno od 2.12.2011 do 17.2.2012. Překážkou je nedostatek finančních prostředků na b.ú. obce.

Výdej vánočních kaprů : 22.12.2011 ve 14.00 hodin.

 

 

Konec zasedání: 20.00

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Švarcová ……………………………………………….

 

                                        Ing. Hlivka-Pirasová …………………………………….

 

Zapsala: J. Strouhová ……………………………………………

 

Starosta obce: MVDr. Jiří Vobr …………………………………………………