Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

16.11.2011

 

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení: 18.00

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla, Bašta Radek

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu : Jan Jindra, Karla Dvořáková

Zapisovatel: J. Strouhová

 

 

            Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování:  7/0/0

Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

 

1.       Sestavení návrhu rozpočtu na rok 2012

2.       Zpráva ze zasedání Valné hromady SORT

3.       Zimní údržba komunikací

4.       Pošta, různé

5.       Znak obce

 

 

 

Usnesení č. 11/2011

 

 

1.       Obecní zastupitelstvo sestavilo návrh rozpočtu na rok 2012, návrh bude v této podobě vyvěšen na úřední desce  i na elektronické úřední desce.¨

 

2.       Starosta seznámil zastupitele se zprávou ze zasedání Valné hromady SORT, jednalo se hlavně o vybudování 4. etapy skládky,  podle počtu obyvatel obce Ponědrážka  bude obec platit příspěvek  15 000,-- Kč za rok 2011.

 

3.       Na základě vyvěšeného záměru výběru dodavatele na údržbu zimních komunikací se přihlásil Ing. Karel Vobr s nabídkou ceny 400,-- Kč + DPH/ 1 hodina. Hlasování: 7/0/0

 

4.       Ing. Švarcová se seznámila zastupitele s výsledkem jednání s heraldikem, který by zajistil výrobu znaku obce. Celková cena  za výrobu znaku obce je 15 000,-- Kč.  OZ souhlasí s realizací  výroby obecního znaku. Hlasování 7/0/0

 

5.       Obecní zastupitelstvo zvyšuje poplatky za svoz odpadu pro trvale žijící občany 400,--Kč  a pro rekreační objekt 600,-- Kč. Toto navýšení bude zavedeno do Obecní vyhlášky.

 

6.       15.11.2011 proběhlo zahájení stavebního řízení na realizaci úpravy nebytových prostor v objektu bývalé školy na malometrážní byty.

 

 

Konec zasedání: 19:02

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Jan Jindra ……………………………………..

 

Karla Dvořáková ……………………………..

 

 

Zapsala: J. Strouhová …………………………..                             MVDr. Jiří Vobr, starosta

 

                                                                                                          ………………………….