Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

19.10.2011

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení: 19.00

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Bašta Radek

Omluveni: Dvořáková Karla, Hlivka-Pirasová Jana,  

Ověřovatelé zápisu : Ing. Švarcová, Pirasová Jana

Zapisovatel: J. Strouhová

 

            Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   5 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Zastupitelstvo program schválilo.  Hlasování:  7/0/0

Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

 

Program zasedání:

 

1.       Obecní  les

2.       Den otevřených dveří – novostavba OÚ

3.       Došlá pošta, různé

  Usnesení č. 10:

 

1.       Podzimní práce v lese – zalesnění nabídl p. Čada (nabídka  55 tis. Vč. DPH), jedná se o zalesnění parcel vytěžených zjara.  Schválený lesní hosp. plán povoluje těžbu , do konce roku je v plánu těžba asi 500 m3 dřeva.Těžbu provede opět M. Čada – hlasování 5/0/0.

 

2.       Den otevřených dveří – 28.10.2011 od 17.00 hodin – veřejné zasedání OÚ s prohlídkou novostavby. Pronájem společenské místnosti v novostavbě bude pro občany za 500,-- Kč, úklid musí být proveden do tří dnů.

 

3.       Údržba zimních komunikací, obec vyvěsí záměr na údržbu zimních komunikací.

 

 Zem od kravína se uloží a) na cestě k baště, b) pokud bude chtít Ponědraž s.r.o. srovnat nerovnosti na svých pozemcích.

 

Žádost o vyjádření ke stavbě Vlkov, Měruše, přípojka Vrána – povolení stavby kapličky – vyjádření OZ – tento záměr není v souladu se schváleným Územním plánem obce.

 

Ing. Švarcová seznámila zastupitelstvo obce s postupem k získání znaku obce.

 

Konec zasedání: 19:50

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Švarcová …………………………… Jana Pirasová …………………………

 

Zapsala: J. Strouhová ……………………………….                Starosta obce: MVDr. J. Vobr……………....