Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

17.08.2011

 

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení: 19.00

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla, Bašta Radek

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu : Jana Pirasová, Radek Bašta

Zapisovatel: J. Strouhová

 

 

            Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování:  7/0/0

Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

 

1.      Novostavba obecního úřadu

2.      Pouťová zábava

3.      Pošta, různé

 

 

 

1.      Ve čtvrtek 11.8.2011 proběhlo na obecním úřadě další jednání se stavebním odborem Města Třeboň, kde došlo k dohodě mezi obcí Ponědraž a p. Jakešem Ladislavem.

 

2.      Pouťová zábava je připravena, plakáty na zábavu jsou rozvezeny, toi-toi kabinky objednány, mše se bude konat v obecní kapličce v neděli.

 

3.      Prodej rybářských povolenek bude od 1.8.2011 vykonávat Daniel Dvořák, za vytvoření webových stránek mu bude vyplacena odměna 1 000,-- Kč.

 

Finanční výbor předložil zastupitelstvu k nahlédnutí zápis z kontroly.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nutnost opravy obecní cesty vedoucí na Rašelinu.

 

 

Konec zasedání: 19:50

 

Ověřovatelé zápisu: Jana Pirasová ………………………….

 

                                 Radek Bašta …………………………..

 

              Zapsala:      Jana Strouhová ………………..   starosta obce MVDr. Vobr …………..