Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
20.7.2011


Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení: 19.00
Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla
Omluveni: , Bašta Radek,
Ověřovatelé zápisu : Ing. Švarcová, Dvořáková K.
Zapisovatel: J. Strouhová


 Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování:  6/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.
Program zasedání:

1. Kolaudace novostavby obecního úřadu
2. Sečení obecních pozemků
3. Kontrolní a finanční výbor
4. Rybářské závody , Rašelina
5. Kontrola – les (ministerstvo ŽP)
6. Pošta, různé

1. Kolaudace novostavby se konala dne 1.7.2011, vzhledem k zahájení řízení o povolení ke změně stavby před jejím dokončením, které bylo vydáno stavebním úřadem Třeboň dne 30.6.2011, nebyla kolaudace stavby stavebním úřadem schválena.  Stavebním úřadem Třeboň byl vydán zákaz užívání stavby.

2. Po zkušebním sečení firmou „Mizera“ je obec spokojena s celkovou úrovní odvedené práce, bude podepsána smlouva s touto firmou.Hlasování: 6/0/0

3. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s písemným výsledkem kontrol kontrolního výboru, finanční výbor se sejde ke konečnému vyúčtování nákladů novostavby.

4. Změna rybářského řádu na Rašelině – bude se vybírat vratná záloha 500,-- Kč, aby se zamezilo kradení ryb. Bude vydávána týdenní povolenka v hodnotě 1000,-- Kč pro jednu osobu ( bez ryb). Rybářské závody na Obecníčku se budou konat v sobotu 6. srpna.

5. Dne 14.7.2011 byla provedena kontrola hospodaření v obecních lesích inspektorem ministerstva životního prostředí. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, na jejich odstranění byl vydán termín do konce dubna 2012.

6. Starosta seznámil zastupitele s došlou poštou.

Organizace pouťové zábavy – bude se konat dne 20.srpna, kapela je zajištěna, lavice budou zapůjčeny.

Obec zajistí  písemné upozornění majitele objektu čp. 49 – na neuspokojivý stav jeho nemovitosti.

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním podnětu na stavební úřad Třeboň ve věci legalizace pergol a vjezdu pro těžká vozidla na pozemku p.č  3


Konec zasedání: 20:00

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Švarcová ……………………………..
                                   K. Dvořáková ……………………………..

Zapisovatel:                 J. Strouhová ……………………………..

Starosta obce :     MVDr. Jiří Vobr ……………………………