Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

15.6.2011

 

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení:18.00 hod.

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Bašta Radek, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana,

Omluveni: Dvořáková Karla

Ověřovatelé zápisu : Bašta Radek, Pirasová Jana

Zapisovatel: J. Strouhová

 

 

            Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování:  6/0/0

Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

 

1.     Závěrečný účet za rok 2010

2.     Průběh stavby

3.     Výběr dodavatele na výměnu oken – škola

4.     Sečení obecních pozemků

5.     Pošta, různé

 

Usnesení č. 6:

 

1.       Obecní  zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet za rok 2010 výrokem bez výhrad. Hlasování 6/0/0

 

2.       Novostavba obecního úřadu se blíží k závěru, do konce měsíce června dojde k předání stavby a bude uskutečněna kolaudace.  Obecní zastupitelstvo odhlasovalo jednohlasně, že nádvoří novostavby se nechá vydláždit zámkovou dlažbou – cena cca 100 tis. Kč.

 

 

3.       Starosta obce oslovil tři firmy jako dodavatele na výměnu oken v bývalé škole – současných bytech, po porovnání nabídek, které se od sebe velmi nelišily. Zastupitelstvo po poradě vybralo firmu LD Invest. Termín zhotovení budeme žádat co nejbližší.

 

4.       Na sečení obecních pozemků ze nepřihlásil žádný zájemce, záměr byl vyvěšen 27.5.2011 a sejmut 15.6.2011. Starosta oslovil nově vzniklou příspěvkovou organizaci v Lomnici nad Lužnicí, která nabídla sečení obecních pozemků za stejných podmínek jako v minulosti Lomnice servis. Dále firmu Mizera Petr – Dynín, jehož nabídka zněla o 0,20 hal. Nižší, bude telefonicky osloven a na zkoušku požádán o posečení.

 

5.       Smlouva o převodu vlastnictví části vodovodu z majetku Rybářství  Třeboň, a.s. je v řízení, věcné břemeno je ve vydržovacím právu, proto je možno tuto smlouvu uzavřít.

 

Hasiči požádali obec o nákup nových hadic, které mají v dezolátním stavu. Vzhledem k plánovaným účastem na několika soutěžích  potřebují nutně 2 ks hadic za cca 12 000 Kč.

Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem těchto hadic.

Starosta seznámil zastupitele s objednávkou nových vlajek na venkovní stožáry.

 

 

 

Konec zasedání:  20.00

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Bašta Radek …………………………………………..

 

Pirasová Jana …………………………………………

 

Zapisovatelka   J. Strouhová ………………………………………………..

 

Starosta obce: MVDr. Jiří Vobr …………………………………………….