Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
18.5.2011

 

Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení:18.00 hod.
Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan,  Švarcová Helena,  Dvořáková Karla, Pirasová Jana,  Ing. Hlivka-Pirasová Jana,
Omluveni: Bašta Radek
Ověřovatelé zápisu : Ing. Švarcová, K. Dvořáková
Zapisovatel: J. Strouhová


 Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno  6  členů  zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování:  6/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:
1. Vodovod - Rybáři
2. Výměna oken v bytě čp. 42
3. Příprava – dětský den
4. Pošta, různé


Usnesení č. 5

1. Rybáři, a.s. zaslali obci Smlouvu o bezúplatném převodu části vodovodu, který má firma Rybáři a.s. v majetku.Obecní zastupitelstvo s bezúplatným převodem vodovodu souhlasí s tím, že bude zjištěna přesná trasa průběhu vodovodního řádu. Hlasování: 6/0/0

2. Obecní zastupitelstvo souhlasí s výměnou oken v horních bytech bytového domu čp. 42 ze západní strany budovy. Hlasování: 6/0/0

3. Dětský den se bude po zkušenostech z minulých let konat opět koncem srpna.

4. Věcné břemeno – , jednorázově uhradí obecnímu úřadu Kč 2000,--. Nájemní smlouva se společností Bíša,s.r.o. je podepsána na dobu určitou 1 roku s tím, že po skončení letní sezóny přinesou návrh smlouvy na odkup dotčených pozemků –  p.č. 255/8, 261/21, 261/8.


Konec zasedání:  20.00

Ověřovatelé zápisu: Ing. Švarcová ……………………………

      Karla Dvořáková ………………………..


Zapsala: J. Strouhová ……………………


MVDr. Jiří Vobr, starosta obce ……………………………….