Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
ze dne 20.4.2011

Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení: 19:00
Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Bašta Radek, Ing. Švarcová, Pirasová Jana, , Dvořáková Karla,
Omluveni: Hlivka-Pirasová Jana
Ověřovatelé zápisu: Bašta Radek, Dvořáková Karla
Zapisovatel: J. Strouhová

 
 Starosta obce pan Jiří Vobr přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování: 6/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:

1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Informace o těžbě dřeva v obecním lese
3. Pronájem pozemků
4. Informace o průběhu stavby obecního úřadu
5. Pošta, různé – sečení pozemků, svoz odpadu

Usnesení č. 4:

1. Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 ve výši 240 399,-- v příjmech a 57 944,-- ve výdajích. Hlasování: 6/0/0

2. Těžbou v obecních lesích bylo vytěženo 355 m3 dřeva, vyfakturováno bylo prozatím 231 m3 za 234 180,-- Kč – včetně palivového dřeva.
3.  Zastupitelstvo projednalo návrh pronájmu pozemků v celkové výměře 2000 m2 na Měruši, zájemci budou o výsledku jednání informování písemně.
 
4. 1.4.2011 proběhlo na obecním úřadě jednání o stížnosti p. Jakeše se stavebním úřadem, zastoupeným Ing. Roubalem a p. Klabečkem. Na základě tohoto jednání došlo k dohodě mezi obcí a p. Jakešem, dotčená okna budou opatřena neprůhlednými skly.
Dne 15.4.2011 bylo zjištěno poškození střešních oken, starosta podal trestní oznámení na neznámého pachatele, druhý den policie vyšetřila, že okna poškodil Jaromír Kupsa, který obývá rekreačně sousední pozemek. Kupsa se k poškození doznal, okna vyčistil, rámy zůstaly poškozeny.
Stavební rozpočet oproti plánu po úpravách ušetří 106 000 Kč.

5. Sečení obecních pozemků bude nadále provádět Lomnice servis s.r.o.
6. Vodní plocha Rašelina bude doplněna o nové ryby.


Konec zasedání: 20.10

Ověřovatelé zápisu:
Karla Dvořáková ………………………………………..

Radek Bašta ……………………………………………….

Zapsala:  J. Strouhová ………………………………..   …………………………………..

            MVDr. J. Vobr, starosta obce