Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
16.3.2011

 

Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení:18.00 hod.
Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Bašta Radek, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu : Pirasová Jana, Jindra Jan
Zapisovatel: J. Strouhová


 Starosta obce pan Jiří Vobr  přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování:  7/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.
Program zasedání:

1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek, jednací řád
2. Revitalizace objektu bývalé školy,
3. Novostavba obecního úřadu
4. Nájemné – pozemky
5. Rozpočet SORT
6. Pošta, různé (svoz objemného odpadu, školné, hasiči, schvalování rozpočt. změn)

 

1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek – zastupitelstvo bylo seznámeno s nově vypracovanou směrnicí – směrnice nabývá účinnosti dnem 16.3.2011
Hlasování: 7/0/0

Jednací řád zastupitelstva obce  - Ing. Švarcová vznesla připomínky k návrhu jednacího řáduj, úpravy se týkají bodu 6 – str. 3 – „poté předsedající provede kontrolu zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce s ohledem na termíny plnění“, str. 5 , bod 4 – „zápis se vyhotovuje v průběhu zasedání zastupitelstva a podepisují jej určení ověřovatelé a starosta. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných zasedání zastupitelstva obce“.
     Hlasování:4/2/1 – Jednací řád byl schválen s platností od 16.3.2011.

2. Revitalizace objektu bývalé školy – starosta seznámil zastupitele s tím, že obec navštívil Ing. Karásek z firmy Eurofondy, začátkem roku 2012 bude vypsána dotace mmr. o výstavbě sociálních bytů, Ministerstvo pro místní rozvoj v tomto případě akceptuje zástavní právo, které je na stávajícím objektu v jeho prospěch.
Zastupitelstvo souhlasí se stávajícím postupem, hlasování 7/0/0.

3. Novostavba obecního úřadu – stavba pokračuje podle stavebního plánu, přibyly jedny dveře z garáže. Z úsporných důvodů starosta navrhl šetřit na vnitřním vybavení.Položky na vybavení budou po konzultaci při kontrolním dnu vyřazeny z rozpočtu.Při kontrolním dnu bude též projednán a vyřešen problém s oknyve štítě směřujícími do sousedního dvora.
Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí, hlasování: 7/0/0

4. Pronájem pozemků - do příštího zasedání, tzn.20. dubna 2011 zastupitelsvo připraví své návrhy, zda pozemky pronajmout nebo raději odprodat, poté bude zveřejněn příslušný záměr.
5. Rozpočet SORT byl vyvěšen na úřední desce v řádném termínu, zastupitelstvo bylo
seznámeno se zněním rozpočtu, zastupitelstvo rozpočet schvaluje hlasováním 7/0/0.

6. Různé – svozový den objemného odpadu  se uskuteční v sobotu  23.4.2011.
Řezání stromů v obci je domluveno s p.Chadem, který tuto činnost v obci již vykonával v minulých letech. Starosta dále seznámil zastupitele s fakturou za poplatek základní škole v Lomnici nad Lužnicí. Agenda hasiči – předáno.

Prořezávka cesty do Bošilce – seznámení s požadavkem Ponědraž s.r.o. –zastupitelstvo vydá rozhodnutí po domluvě s CHKO.


Zastupitelstvo schvaluje pravomoc starostovi obce v případě nutnosti schválit rozpočtovou změnu  do výše max. 50 000,-- s tím, že zastupitelstvo  bude s touto změnou seznámeno na nejbližším zasedání OZ. Hlasování: 7/0/0

 

Konec zasedání:   21:20