Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Ponědrážka
konaného dne 10.2.2011

Program: 1. Výběr dodavatele na těžbu dřeva
               2. Výběr dodavatele na jarní prořezávku stromů v obci
               3. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
               4. Novostavba obecního úřadu
               5. Byty škola
               6. Došlá pošta, různé
                  jednací řád
               7. Diskuse
               8. Závěr


1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání.
Hlasování: 7/0/0 – návrh programu zasedání byl schválen.

2. Výběr dodavatele na těžbu dřeva v obecním lese – na základě zveřejněné výzvy bylo zastupitelstvo seznámeno se čtyřmi doručenými nabídkami Po projednání a zhodnocení výhodnosti jednotlivých nabídek byla vybrána firma Čada.Smlouva bude uzavřena do středy 16.2.2011. Prodej vytěženého dřeva bude uskutečněn na základě kvantitativní a kvalitativní přejímky na místě těžby.
Hlasování: 7/0/0

3. Výběr dodavatele na jarní prořezávku stromů v obci – na základě zveřejněné výzvy nebyly doručeny žádné nabídky a proto zastupitelstvo rozhodlo oslovit přímo firmy, které v minulých letech tyto práce pro obec zajišťovaly. Do 16.2.2011 toto zajistí místostarosta.

4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku a závazků, která byla provedena ke dni 31.12.2010. Při provedených inventurách a inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Nepotřebný nebo nefunkční majetek byl vyřazen a odevzdán k likvidaci do sběrného dvora.

5. Novostavba budovy obecního úřadu – zastupitelé byli informováni o postupu prací. K diskusi o výběru vhodné podlahy do interiéru bylo konstatováno, že jelikož je v projektu uvedena dlažba, bude postupováno dle projektu.
Hlasování: 5/2/0
Příští kontrolní den stavby je 11.2.2011.

6. Byty škola – dne 22.2.2011 proběhne územní řízení na místě k návrhu revitalizace budovy školy na byty. 

 Jednací řád – zastupitelům byl předložen jednací řád k prostudování do příštího zasedání zastupitelstva, kdy bude přikročeno k jeho schválení.
8. Závěr – příští zasedání zastupitelstva se bude konat 16.3.2011 od 19.00 hodin.
Zasedání zastupitelstva bylo skončeno ve 20.00 hodin.