Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
19.1.2011


Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení:18.00 hod.
Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla,
Omluveni: Bašta Radek
Ověřovatelé zápisu :  Ing. Švarcová, Jindra Jan

Zapisovatel: J. Strouhová


 Starosta obce pan Jiří Vobr přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Kontrola zápisu z minulého zasedání- kontrolou bylo zjištěno důsledné plnění předchozího usnesení.

Program zasedání:

1. Inventarizace obce
2. Novostavba OÚ
3. Těžba dřeva
4. Přípojka Vlkov
5. Byty škola
6. Došlá pošta, různé

Usnesení č. 1/2011

1. Inventarizační komise neshledala nesrovnalosti v majetku obce, vyřazený majetek byl vyřazen proti dokladu ze sběrného dvora.

2.  Starosta seznámil zastupitele s průběhem kontrolního dne, který se uskutečnil dne 10.1.2011.
     
3. Na plánovanou těžbu dřeva se přihlásili tři uchazeči – Vl. Dvořák, Štěpán Karel a Jan,a Čada, Pumpr.  Obecnímu zastupitelstvu se nejvíce líbila nabídka třetího uchazeče, p. Čady a Pumpra. Zastupitelstvo obce schválilo třetí nabídku p. Čady a Pumpra, budou osloveni na těžbu dřeva i prodej.Upřesnění podmínek a sepsání smlouvy se uskuteční ve středu 26. ledna 2011 v 17.00 hodin.

4. Vyjádření k žádosti o přípojku není prozatím možné vydat. Důvod – žádost má formální nedostatky v identifikaci katastrálního území a v záměru žadatele. OZ žádá osobní jednání na obecním úřadě na obecním úřadě.

5. Z obecního bytu se odstěhoval p. Josef Soukup, do předaného bytu se nastěhuje p.Emil Matějka, který bydlí v bytě horší kvality. Vzhledem k plánované rekonstrukci se koná dne 22.2.2011 před budovou  bývalé školy  společné územní a stavební řízení.

6. Kolaudace p. Jakeše proběhla uspokojivě, musí doplnit skutečné provedení stavby.Musí být uděleno dodatečné povolení stavby.

Do příštího zasedání zkontaktuje Jana Hlivka – Pirasová hasiče, aby se vyjádřili ke své budoucí činnosti.

 


Konec zasedání: 20:10

     Ověřovatelé zápisu:


     Zapsala:                                                                                        MVDr. Jiří Vobr,
                                                                                                           starosta obce