Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka

15.12.2010

 

 

Místo konání: budova obecního úřadu

Zahájení:18.00 hod.

Přítomni: MVDr. Vobr, Jindra Jan, Bašta Radek, Švarcová Helena, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu : Ing. Švarcová, Jindra Jan

Zapisovatel: J. Strouhová

 

 

            Starosta obce pan Jan Jindra přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno   5 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Kontrola zápisu z minulého zasedání- kontrolou bylo zjištěno důsledné plnění předchozího usnesení.

 

 

 

Program:

  1. Inventarizace majetku a závazků
  2. Rozpočet na rok 2011
  3. Rozpočtová změna č. 3
  4. Obecně závazná vyhláška
  5. Kalkulace vodného na rok 2011

 

 

 

Usnesení:

 

1.Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2010.

Starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení:

Předseda:  Jindra Jan

Členové: Bašta Radek, Pirasová Jana

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011, který byl vyvěšen, schválený rozpočet obsahuje nižší výdajovou část, vzhledem k tomu, že se v roce 2011 sníží výdaje na stavbu obecní budovy o 750 000,-. Tato částka byla uhrazena již v prosinci 2010.

Rozpočet se schvaluje tedy v částkách:  1 241 716,-- v příjmech a v částce 4 434 542,-- ve výdajích. Rozpočet je tedy vzhledem k probíhající výstavbě schodkový, schodek je kryt stavem finančních prostředků na běžných účtech obce. Schválený rozpočet je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

3. OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2010 – dle přiložené přílohy č. 2  v částce 91 983,--

v příjmech a v částce 45205,-- ve výdajích.

 4 Starosta seznámil zastupitele s kalkulací vodného pro rok 2011. Cena vodného zůstává stejná jako v roce 2010.

5. Zastupitelstvo schválilo obecní vyhlášku pro výběr místních poplatků.

 

 

6.Různé –provoz internetových stránek  obce budou zajišťovat Jana Strouhová v sekci úřední deska a Karla Dvořáková v aktualitách.

 Příspěvek lékařské službě první pomoci byl uhrazen ve výši 960,-- Kč.

 

Ing. Švarcová se bude zabývat možnostmi dotací, ze kterých by obec mohla získat finanční prostředky

V roce 2011 je v plánu vytěžit 500 m3 užitkového dřeva, cena palivového dřeva zůstane prozatím stejná – 40,-- Kč za 1m3.

 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem kontrolního výboru o kontrole č. 4/2010. Zápis je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

 

Výdej vánočních kaprů bude 22.12.2010 ve 13.00 hodin u obecního úřadu.

 

 

Konec zasedání: 20.00

 

Ověřovatelé zápisu:

Jindra Jan ……………………………..

 

Ing. Švarcová ………………………….

 

Zapsala: J. Strouhová ………………….                        MVDr. Jiří Vobr,

                                                                                         starosta obce