Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka dne 25.11.2010

Místo konání:  budova obecního úřadu

Zahájení: 19.00

Přítomni: MVDr. Vobr, Ing. Švarcová, Jindra Jan, Pirasová Jana, Hlivka-Pirasová Jana, Dvořáková Karla, Bašta Radek

Ověřovatelé zápisu: Hlivka-Pirasová, Dvořáková

Zapisovatel: J. Strouhová

Program zasedání:

1. Návrh rozpočtu 2011
2. Rozpočtový výhled 2013
3. Vnitřní směrnice
4. Pozemky Vlkov
5. Výběr barvy oken na budovu obec. úřadu
6.Věcné dary pro životní juibileal
7. Kolekce pro seniory a děti

Usnesení:

1. Zastupitelstvo obce vytvořilo návrh rozpočtu na rok 2011, návrh bude vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce.
2. Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na rok 2013
3. Obecní zastupitelstvo schválilo aktualizované vniitřní směrnice.
4. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem žádosti o vyplnění tabulky pro Pozemkový fond, týkající se sporných pozemků v katastr. území 'Vlkov. Problematiku řeší starosta Vobr s právníkem JUDr. Fibichem.
5. K barvě přiloženého parapetu byla vybrána barva oken - mahagon.
6. Věcné dary k životním jubileům se budou finančně pohybovat takto:

50,60,70,80,90 let věcný dar v hodnotě 1000,-- Kč
65,75, každý rok nad 80 věcný dar v hodnotě 500,-- Kč.

Obecní zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasí.

7. I v letošním roce se budou seniorům, inv. důchodcům a dětem do 15 ti llet darovat vánoční kolekce v hodnotě do 300,-- Kč na jednu osobu.

Konec zasedání: 20.20 hodin