Obec Ponědrážka                 

IČO  00 666 513

 

Závěrečný účet obce za rok 2010

zpracovaný na základě zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

květen 2011                                     Údaje o obci:

 

Adresa:

Obec Ponědrážka, Ponědrážka 54, 379 01  Třeboň

Telefonické spojení:

Starosta obce MVDr. Jiří Vobr  – mobil: 603 264 657

Jana Strouhová, účetní obce -       mobil: 606 648 397

Kancelář obecního úřadu:                        384 792 577

e-mailová adresa:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

webové stránky obce:

www.ponedrazka.cz

na internetovou úřední desku jsou pravidelně vyvěšovány úřední dokumenty

 

 

bankovní spojení:

základní běžný účet zřízen u banky GE Money bank, pobočka Třeboň, č.b.ú : 700528754/0600

WSPK Jindřichův Hradec,

Pobočka Třeboň, č.ú. 700528754/0600

Počet obyvatel k 31.12.2010:

89

Zastupitelstvo obce po volbách  v roce 2010:

Zastupitelstvo obce – 7 členů:

MVDr. Jiří Vobr        – starosta obce

Jan Jindra               – místostarosta

Ing. Helena Švarcová

Ing. Jana Hlivka-Pirasová¨

Jana Pirasová

Karla Dvořáková

Radek Bašta

Zastupitelsvo obce před volbami v roce 2010:

Jan Jindra –                   starosta obce

Ing. Helena Švarcová – místostarostka

Radek Bašta

Růžena Baštová

Daniel Jindra

MVDr. Jiří Vobr

Josef Piras

 

V roce 2010pracovaly tyto výbory:

Finanční

Kontrolní

Čtvrtletní zápisy o činnosti těchto výborů nejsou přílohou Závěrečného účtu obce, ale jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Pracovníci obce:

1 zaměstnanec – částečný pracovní úvazek – vedení a zpracování účetnictví jako správce rozpočtu a hlavní účetní, taktéž vedení a zpracování pokladny, administrative.

Zpracování agendy úřadu:

Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Fénix.

Pronájem pozemků:

Pozemky, kultury, orná. Louky, rybníky:          Ponědraž s.r.o.

                                                                       MVDr. Vobr Jiří

                                                                       Zedníková Dagmar

                                                                       Rybáři Třeboň, a.s.

Pronájem bytů:

 

Ponědrážka č.p. 42 – obec vlastní 4 byty, k 31.12.2010 byly obsazeny pouze tři byty, zastupitelstvo obce odsouhlasilo záměr rekonstrukce spodních nevyhovujících bytů, vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude v lednu 2012 podána žádost o přidělení dotace na rekonstrukci těchto dvou bytů.

Plnění rozpočtu obce Ponědrážka za rok 2010

Rozpočet obce Ponědrážka byl schválen Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 16.12.2009. Na úřední desce byl rozpočet vyvěšen dne 1.12.2009 a sejmut 16.12.2009.. Rozpočet byl schválen jako schodkový, vzhledem k plánované investici do stavby víceúčelové budovy obecního úřadu. Stavba byla započata v říjnu 2010 a dokončena bude v květnu 2011. Celková smluvní cena činí 4 363 390 Kč a v roce 2010 byla uhrazena částka 1 143 979,-- Kč. Smluvní cena bude hrazena finančními prostředky obce z běžného účtu.

V roce 2010 byly provedeny celkem4 rozpočtová opatření a to v částce 502 013,-  v příjmech a 608 605,-- ve výdajích.

V roce 2010 byly vybírány toto poplatky za rozpočtové příjmy:

-          poplatek za likvidaci komunálního odpadu: Kč 300,--/1 osoba trvale žijící

    Kč  500,-- / rekreační object

      -      poplatek ze psů                                             Kč    50,--/ 1 pes, Kč 75,-- každý další

      -      stočné                                                           Kč    50,--/1 osoba trvale žijící

                                                                                   Kč   100,--/ rekreační object

Přehled obdržených dotací v roce 2010

 

44 625,--  grant od Jihočeského kraje na pořízení územního plánu

 1 105,-- neinvestiční dotace – sčítání lidu

20 000,-- neinvestiční dotace – Volby do Parlamentu ČR

20 000,-- neinvestiční dotace – Volby do senátu a obecních zastupitelstev

79 800,-- výkon státní správy

165 530,--  transfery celkem

Závěr

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb. dne 29.11. 2010  jako dílčí a dne 8.2.2011  jako konečné pracovnicí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Výsledek přezkoumání  - bez nedostatků.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ponědrážka za rok 2010 je přílohou Závěrečného účtu obce Ponědrážka za rok 2010.

Přílohy:

  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ponědrážka za rok 2010
  2. Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2010
  3. Výkaz Fin 2-12 zpracovaný účet.programem Fénix ke dni 31.12.2010

Vyvěšeno: 23.5.2011

Sejmuto:                                  Schváleno:                               MVDr. Jiří Vobr, starosta obce

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2010

Daňové příjmy                         900 359,82

Nedaňové příjmy                                 388 616,83, z toho:

Prodej dřeva                                       8 174,--

Pronájem pozemků                              17 500,--

Pronájem rybníků                                193 050,--

Sběr a třídění odpadů                          9 692,50

Příjmy místní správy                             33 379,--

Příjmy z úroků                         44 505,65

Přijaté transfery                                   165 530,--

Příjmy celkem                                   1 454 506,65

 

Výdaje – běžné                                   914 721,93

Výdaje na práci v lese              71 456,--

Výdaje na základní školy                     47 449,--

SPOZ                                                 12 232,--

Ostatní zájmová činnost                       2 839,--

Bytové hospodářství                            46 749,46

Veřejné osvětlení                                 30 338,74

Sběr a svoz komun. Odpadů               70 062,80

Péče o vzhled obce                             51 494,50

PO – dobrovolná část                         2 001,--

Zastupitelstvo obce                              151 512,90

Činnost místní správy               303 861,21

Výdaje – kapitálové                            1 345 877,90 – novostavba obecního úřadu

Výdaje celkem                                  2 412 549,83

                                              

Vyvěšeno: 23.5.2011

Sejmuto:                                  Schváleno:                               MVDr. Jiří Vobr, starosta obce